مکانیک سیالات (Fluid Mechanics)

مکانیک سیالات دانشی است که به بررسی شاره‌های ساکن و متحرک و برهمکنش میان آنها و اجسام ساکن یا متحرک واقع در داخل یا پیرامون آنها می‌‌پردازد.

مکانیک سیالات (Fluid Mechanics)

نمایش:
مرتب سازی توسط: