شیلنگ (hose)

شیلنگ لوله منعطف طویلی است که جهت انتقال مایعات و هوا از محلی به محل دیگه استفاده می شود.

شیلنگ (hose)