پدال پنوماتیک/ نیوماتیک (Pneumatic / pneumatic pedal)

پدال های پنوماتیک/ نیوماتیک مانند شیر بین راهی جهت قطع و وصل جریان هوا توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

پدال پنوماتیک/ نیوماتیک (Pneumatic / pneumatic pedal)