پدال پنوماتیک/ نیوماتیک (Pneumatic / pneumatic pedal)

پدال های پنوماتیک/ نیوماتیک مانند شیر بین راهی جهت قطع و وصل جریان هوا توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

پدال پنوماتیک/ نیوماتیک (Pneumatic / pneumatic pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی بادی XF-83

 فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای پنوماتیکی / نیوماتیکی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

500,000 تومان  -1 تومان