شیر برقی (Solenoid valve)

شیرهای برقی قطعه ایی هستند کا با برق کار می کنند و وظیفه قطع و وصل کردن مسیر سیالات مانند هوا - مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر برقی (Solenoid valve)