کنتکاتور سه فاز (three-phase-coupler)

کنتکاتور سه فاز (three-phase-coupler)