رله تاخیری MAKE (MAKE Delay Relay)

رله تاخیری MAKE (MAKE Delay Relay)