پایه فیوز/ فیوز (Fuse base / fuse)

فیوز قطعه بسیار مهمی است که جهت حفاظت و کنترل بار مصرفی بیش از اندازه ایی که در روی فیوز درج شده مورد استفاده قرار می گیرد. فیوز ها دارای قاب یا وسیله ایی جهت نصب و نگهداری هستند.

پایه فیوز/ فیوز (Fuse base / fuse)