ای سی EPRAM (EPRAM IC)

آی سی EPRAM قطعه الکترونیکی بصورت مدار مجتمع هستند که برنامه ای اجرایی را که توسط برنامه نویس برای دادن فرامین لازم جهت راه اندازی دستگاههای قابل برنامه ریزی نوشته می شود توسط دستگاهی بنام پروگرامر بر روی آن انتقال می دهند تا دستگاهها مطابق الگوریتم برنامه دستگاه را تحت کنترل خود قرار دهد برنامه داخل  آی سی EPRAM با نبود ولتاژ از بین نمی رود و تا آی سی EPRAM آسیب ندیده باشد وظیفه خود را با دقت و سرعت بالای انجام می دهد.
آی سی EPRAM قابلیت پاک کردن و نوشتن و یا تصحیح بارها برنامه داخلی را دارد.

ای سی EPRAM (EPRAM IC)