سنسور ریدرله (Reader Sensor)

read relay یا read switch یک سنسور مکانیکی  حساس به میدان مغناطیسی می باشد که شامل یک جفت کنتاکت فرو مغناطیسی و انعطاف پذیر است که  در داخل محفظه ای از گاز خنثی قرار گرفته اند.میدان مغناطیسی موجب مغناطیسی شدن کنتاکت ها شده و اتصال الکتریکی را برقرار می کند.

کلیدهای مغناطیسی یا reed switch دارای سه نوع مختلف می‌باشند:

  • Normally Open) NO) : که در حالت عادی در وضعیت باز قرار دارند و تحریک مغناطیسی باعث بسته شدن آن می‌شود.
  • Normally Close) NC) : در حالت عادی در وضعیت بسته قرار دارند و تحریک مغناطیسی باعث باز شدن‌ آن می‌ شود.
  • کلید سه حالته 

سنسور ریدرله (Reader Sensor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: