رئوستا (Rheostat)

مقاومت رئوستا (به انگلیسی:Rheostat) مانند پتانسومتر نوعی مقاومت متغییر است با این تفاوت که از رئوستا برای کنترل جریان استفاده می شود.

اگر از دو پایه ی ثابت آن در مدار استفاده کنیم مقاومت متغیر نقش یک مقاومت ثابت را در مدار ایفا می کند ولی اگر از یک پایه ی ثابت و یک پایه لغزان آن در مدار استفاده کنیم، مقاومت متغییر به یک رئوستا که وظیفه کنترل جریان را در مدار برعهده دارد، تبدیل می شود .  رئوستا در مدارات الکتریکی همانند آمپر متر به صورت سری بسته میشود.

رئوستا (Rheostat)