ولوم (volume)

در الکترونیک، پُتانسیومِتر (به انگلیسی: Potentiometer) مقاومتی با یک پیوند یا دگمه لغزنده دارای ویرایش برای تقسیم ولتاژ است. به خاطر نحوه عملکرد این مقاومت ها به آن  ولوم می گویند.

ولوم متشکل از 3 پایه می باشد که 2 پایه کنار ی  سرهای ثابت و سر وسط پایه متغیر است. از ولوم  جهت کم و زیاد کردن پارامتر های نور، صوت، گرما، سرما، سرعت و غیره استفاده می شود. کاربرد بسیاری هم در وسایل خانگی و هم در صنایع و حمل و نقل دارد.

ولوم (volume)