برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی ( Electric hairdressing chair control board)

برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی وظیفه کنترل و روشن کردن موتور برقی صندلی را بر عهده دارد

برد کنترل صندلی برقی آرایشگاهی ( Electric hairdressing chair control board)